Yeliz Selvi: Hiçlik Semptomları:Tek mi? Çift mi

14 Temmuz July-22 Ağustos August 2021

HİÇLİK SEMPTOMLARI:TEK Mİ? ÇİFT Mİ?

Hiç mi? sorusunu bir anlık devre dışı bıraktığımızda; Tek mi, çift mi? ilk ya da en ilkel vurgusuyla eglenceli bir oyun olarak aşina olduğumuz bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak dijital dünyadaki veriler bize bu sorunun karşılığını pek çok disiplin ya da sektörle ilişkilendirerek sunmaktadır. Bir edebi ürünün, bir bilişim ve programlama biçiminin, siyaset tarzının, bir film okumasının, güvenlik kaygısına dair bir tür şifreleme yönteminin ve hatta ekonominin parametrelerinin bile bu soruyla açıklanabildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla kaynağına bakıldığında bu soru her ne kadar bir oyundan yola çıkılarak basite indirgenmiş olsa da farklı fenomenlere dokunarak bize gizem, mizah, bilgi ve beceri içerikleriyle sanattan bilime kadar uzanan didaktik bir portfolyo sunmaktadır.

Günümüzde ise tek ve çift olma fikri özellikle pandemi döneminde yaşamın muğlak, kötü ve durağan gidişatına karşı dinamik bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Neredeyse bir akım gibi ortaya çıkan birliktelik ve bağlanma itkisi aşk ve irade konularına da ironik bir sembolizm getirmektedir. Güvenliği tehlikeye düşmüş insanlığın büyük bir kısmı, yok olma fikrine karşı en hızlı şekilde üreyerek cevap verme yolunu seçmiş gibi davranmaktadır. Tek ya da çift olmaya ve hatta çok olmaya yapılan vurgu o derece büyümüştür ki; insanların kendi değerlerinin ölçüsünü tek ya da çift olmalarına göre derecelendirmeye başlamış olması gün yüzüne zaruri bir ihtiyaçmış gibi çıkmıştır. Her iki durumu da savunanlar olmakla birlikte, çiftini bulanlar seçilmiş ve arzulanan kişi olmanın hazzını yaşarken, bu durumu kurtuluşlarının da kaynağı olarak görmeye başlamışlardır. Tıpkı "The Lobster"(2015) filminde olduğu gibi. Öte yandan güven duygusunun birlikte olmak fikri üzerinden inşa edildiği böyle bir zaman doğal olarak gelecekte aile öykülerimizin ve duygusal sorunlarımızın kaynağını oluşturacak sosyolojik bir formasyonla yeniden karşımıza çıkacak gibi görünmektedir. Dolayısıyla tek mi çift mi sorusunun becerilerimize ve hırslarımıza karşılık gelecek cinsiyet formları üzerinden beşeri bir ihtiyaca çözüm arayışı içinde günlük yaşamsal faaliyetlerin olası olmayan kimi koşullarında ani ve gerekli her türlü fikre resmi ya da gayri resmi olarak kaynaklık eden bir potansiyele sahip olduğu da görülmektedir. Sergide ise, bu iki varolma biçime, ikisinin de karşıtıymış gibi duran bir üçüncü ihtimale daha dikkat çekilmektedir. "Hiçlik!",

Son derece zorlayıcı olsa da cinsiyetler ötesi bir varolma hikayesini yokluk üzerinden okuma denemesi ise ironik olarak en başa dönmeyi gerektirmiştir: Yoktan varolmaya.

Sergide, gündemin kışkırtıcı ve eğlenceli bu fikri; resmin kendi kapsayıcı teknolojisi içinde değerlendirilmiştir. Bu anlamda amaca hizmet etmek üzere seçilen imajlardan bazıları biriciklik özelliğini korurken, bazıları ise kendisini de temsil etmekle birlikte her yerde, her zaman, her şekilde, herhangi bir fikrin yerine kullanılabilen bir imaj olarak kullanılmıştır. Böylece bu imajlar ve onların dolaşımı üzerinden güncelliğimiz ve şimdiki zaman üzerine bir sorgulama deneyimi sunulmak istenmiştir.

 

 

Yeliz SELVİ

THE SYMPTOMS OF NOTHİNGNESS: ODD OR EVEN?"

Is nothingness? When we exclude this question for a moment; Odd or even? it comes across as a question that we are familiar with as a fun game with its first or most primitive emphasis. However, the data in the digital world offers us the answer to this question by associating it with many disciplines or sectors. We see that a literary product, a form of informatics and programming, a style of politics, reading a movie, a kind of encryption method about security concerns and even the parameters of the economy can be explained with this question. Therefore, when looking at its source, although this question has simplified by starting from a game, it offers us a didactic portfolio ranging from art to science with the contents of mystery, humor, knowledge, and skill by touching different phenomena.

Today, the idea of being odd or even (İt is used here in the sense of single or double, which are synonyms in Turkish) appears as a dynamic structure against the ambiguous, bad, and stagnant course of life, especially during the pandemic period. The drive for togetherness and attachment, which has emerged almost like a stream, also brings an ironic symbolism to the subjects of love and will. A large part of humanity, whose safety have endangered, acts as if it chose a way to take precautions against the idea of extinction by reproducing in the fastest way possible. The emphasis on being odd or even, or even being many, has grown to such an extent that; The fact that people began to rank the measure of their own values according to whether they are odd or even, has come to the surface as if it were an essential need. Although there are those who defend both situations, those who find their couple has started to see this situation as the source of their salvation while enjoying the pleasure of being the chosen and desired person. Just like in the movie "The Lobster"(2015). On the other hand, such a time when a sense of trust is built on the idea of being together, naturally, seems to re-emerge in the future with a sociological formation that forms the source of our family stories and emotional problems. Therefore, it is seen that the question of “odd or even?” has the potential to source all kinds of sudden and necessary ideas, formally or informally, in some unlikely conditions of daily life activities, in search of a solution to a human need, through the gender forms corresponding to our skills and ambitions. In the exhibition, attention is drawn to these two modes of existence, and a third possibility that seems to be the opposite of both. “Nothingness!”

Although it is extremely challenging, the attempt to read a transgender existence story through absence ironically required going back to the beginning: From nothing to existence.

In the exhibition, this provocative and entertaining idea of the agenda is evaluated within the painting's own inclusive technology. In this sense, while some of the images chosen to serve the purpose preserve their uniqueness, some of them also represent themselves, but they are used as an image that can be used anywhere, anytime, in any way, instead of any idea. Thus, through these images and their circulation, it is desired to present an experience of inquiry on our actuality and the present.

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI